Privacybeleid .

Vodix is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Vodix bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Vodix, dan zullen zij zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Vodix heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Vodix is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Vodix altijd zorgdragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Vodix wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijs. Vodix hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Wij maken gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet om onze verwerkersovereenkomst aan te bieden en te laten ondertekenen. Om de overeenkomst te kunnen beoordelen en ondertekenen moet u vooraf twee dingen doen:

  1. Zorg dat het e-mailadres van uw schoolbestuur goed geregistreerd staat in RIO onder 'contactgegevens onderwijsbestuur'. Hoe u dit doet, ziet u op https://rio-kennisbank.duo.nl/index.jsp
    Op dat e-mailadres ontvangt u namelijk een melding als er een verwerkersovereenkomst voor u klaarstaat.
  2. Richt eHerkenning in voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Hebt u al een eHerkenningsmiddel? Controleer dan of de juiste machtigingen zijn toegekend. Ook de persoon die een verwerkersovereenkomst beoordeelt heeft een eHerkenningsmiddel nodig. Hoe u eHerkenning aanvraagt en inricht, leest u op Kennisnet.nl.

Verwerkersovereenkomst aanvragen

Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

Digitale leermiddelen Voortgezet Onderwijs

Digitale leermiddelen MBO

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Vodix verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor onderwijs.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Vodix B.V.
t.a.v. Robin van Rootseler
Bieslook 4H
6942SG Didam

of per e-mail

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Laatste wijziging: 04-05-2022

Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu